รายงานผล LAB FBS จากโรงบาลเนินมะปราง
รายงานรายชื่อผู้ที่ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
รายงานผล LAB Sputum จากโรงบาลเนินมะปราง
รายงานทะเบียนประกอบรายละเอียดงบ รายงานร้อยละอัตราผู้ป่วยเบาหวานได้รับการตรวจจอประสาทตา อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี